Oferta

Oferujemy Państwu skuteczną i profesjonalną pomoc w następujących obszarach:

 • Aktualne trudności w życiu osobistym i zawodowym,
 • Kontrola emocji (smutek, złość, lęk),
 • Niskie poczucie własnej wartości, brak wiary w siebie,
 • Trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość,
 • Stres, nerwica, depresja,
 • Występujące objawy psychosomatyczne,
 • Zaburzenia snu,
 • Przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna),
 • Dysfunkcje i zaburzenia seksualne,
 • Uzależnienia,
 • Trudności wychowawcze, problemy okresu dojrzewania,
 • Trudności szkolne.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty w dogodnej lokalizacji

Nasze gabinety

Zapewniamy całkowitą dyskrecję, pracując zgodnie z zasadami zachowania tajemnicy zawodowej. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, połączone ze szczegółową analizą wyników badań. Dbamy o wysoki standard świadczonych usług, stale podnosząc kwalifikacje zawodowe i współpracując z innymi specjalistami.

Specjalistyczny Gabinet Psychologiczny “Strefa Umysłu” proponuje różnorodne formy pomocy psychologicznej i wsparcia o charakterze terapeutycznym.

Jesteśmy otwarci na nowatorskie metody wspierania Klientów borykających się z problemami emocjonalnymi i życiowymi.

Dzięki współpracy z Klinikami Terapii możemy zapewnić naszym Klientom specjalistyczne konsultacje lekarskie w leczeniu depresji i innych chorób afektywnych. W przypadku problemów diagnostycznych proponujemy konsylia złożone ze specjalistów dobranych odpowiednio do rodzaju problemów.

Każda osoba cierpiąca na nerwicę, depresję, zaburzenia odżywiania, zaburzenia seksualne, zaburzenia snu, niską samoocenę i inne dolegliwości może zwrócić się do nas o pomoc psychologa lub innego specjalisty w sprawie konsultacji, umówienia wizyty domowej, umówienia wizyty w naszym Gabinecie w Jabłonnie, diagnostyki problemu, a także w sprawie doradztwa zawodowego, reedukacji, terapii ręki, oraz pomocy psychologicznej on-line w ramach naszych porad dla osób, które preferują pozostać anonimowe. Oferujemy pomoc psychologa w Warszawie, Jabłonnie, Legionowie i okolicach.

Proponujemy następujące formy pomocy i wsparcia:

Konsultacje

To zwykle jedno lub kilka spotkań ze specjalistą (psycholog, seksuolog) w celu omówienia trudnej sytuacji swojej bądź innej osoby. Konsultacja może się okazać bardzo pomocna w sytuacji, kiedy zgłaszająca się osoba pragnie zrozumieć siebie, swoje zachowanie, odczucia i dowiedzieć się, czy jest to zaburzenie wymagające pomocy czy też nie. Na etapie konsultacji specjalista rozpoznaje i omawia problem, określa obszar do zmiany oraz wybiera właściwą formę pomocy. Na tym etapie specjalista podejmuje decyzję o rozpoczęciu (bądź nie) zajęć o charakterze terapeutycznym dla dorosłych lub młodzieży.

Diagnostyka

Dotyczy przyczyny i istoty problemów Klienta, a także określa w jakim stopniu problemy te wynikają z przyczyn psychologicznych, z przyczyn organicznych, a w jakim z przyczyn środowiskowych. Metody diagnostyki psychologicznej polegają na zebraniu wywiadu, obserwacji i testach psychologicznych (lub seksuologicznych w przypadku zaburzeń tego rodzaju). Diagnostyka psychologiczna służy do przygotowania zaleceń do dalszej pracy z Klientem i pozwala wybrać najlepszą w danej sytuacji formę pomocy. Może to być porada lub psychoedukacja, zajęcia o charakterze terapeutycznym czy zalecenie specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Diagnostyka psychologiczna pozwala także na zbudowanie prognozy co do przyszłego funkcjonowania Klienta.

Doradztwo zawodowe

Usługa dla osób, które stoją przed ważnymi zawodowymi decyzjami. Doradztwo zawodowe psychologa obejmuje także wsparcie w realizacji zadań zawodowych Klientów, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje. Podczas sesji doradztwa zawodowego Klient może np. nabyć i rozwinąć umiejętności związane z realizacją funkcji zarządzania zespołem. W przypadku młodzieży doradztwo zawodowe psychologa pomaga w przygotowaniu do wyboru zawodu lub szkoły oraz w uświadomieniu sobie swoich mocnych stron. Doradztwo zawodowe dorosłych pozwala realnie ocenić planowane działania, pomóc w szukaniu pracy, pomóc zbudować własną karierę i przyszłość zawodową, ale także przygotować do przekwalifikowania i zapoznać z możliwościami rynku pracy.

Reedukacja

Inaczej terapia pedagogiczna lub terapia dzieci i młodzieży. Reedukację stosuje się głównie w przypadku uczniów przejawiających problemy w uczeniu się. Prowadzona jest przez psychologa młodzieży lub terapeutę reedukatora i polega na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych. Poprzez ten rodzaj terapii zapewniamy pomoc uczniom, którzy nie osiągają sukcesów w nauce, doświadczają niepowodzeń, mają trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych. Terapia pedagogiczna jest pomocna także w przypadku występujących trudności wychowawczych. Zapewnia możliwości wszechstronnego rozwoju, eliminuje niepowodzenia szkolne, wyrównuje poziom wiedzy ucznia, radzi sobie z negatywnymi konsekwencjami trudności w uczeniu się, takimi jak niska samoocena ucznia, brak motywacji do nauki, zaburzenia koncentracji itd. Reedukacja oferowana przez naszych specjalistów pozwoli skorygować trudności w nauce, przyczyni się do usprawnienia technik szkolnych (czytania, pisania) oraz poprawi poziom opanowania wiadomości i umiejętności przez ucznia.

Terapia ręki

Ćwiczenia usprawniające rękę i przyczyniające się do poprawy jakości i czytelności pisma (grafomotoryki). Terapia ręki przeznaczona jest dla dorosłych i nastolatków, którzy chcieliby poprawić umiejętność czytelnego pisania, ale przede wszystkim dla dzieci, które wykazują zaburzenia napięcia w obrębie obręczy barkowej, problemy z czynnościami samoobsługi, problemy z koordynacją ruchową, problemy w zabawach manualnych, zaburzenia kontroli wzrokowo - ruchowej czy mają nieprawidłową postawę ciała. Terapia ręki jest przydatna w przypadku problemów pod tytułem "moje dziecko brzydko pisze". Terapia ta usprawnia motorykę pisania, poprawia precyzję ruchów dłoni i palców, usprawnia napięcie mięśniowe, poprawia sprawność manipulacyjną i koncentrację. Pozwala doskonalić technikę pisania i umiejętność chwytania przedmiotów przez dzieci, a także uczy wykonywania kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palcami oraz dłońmi.

Pomoc on-line

Usługa przeznaczona dla osób, które potrzebują porady psychologa, ale nie mają możliwości dotarcia do gabinetu w dogodnych godzinach. Pomoc psychologa online zapewnia pełną anonimowość, bezpieczeństwo i komfort w zaciszu własnego domu. Taka forma pomocy psychologicznej pozwala na redukcję kosztów i czasu konsultacji. Wsparcie psychologa online jest z powodzeniem stosowane na świecie od wielu lat, ponieważ pozwala uzyskać efekty porównywalne do tradycyjnych spotkań z psychologiem. Usługę tę oferujemy nie tylko mieszkańcom Warszawy, Jabłonny, Legionowa i okolic, ale osobom z całej Polski, które szukają wsparcia psychologicznego. W ramach usługi online oferujemy wsparcie dla osób, które szukają sposobu leczenia nerwicy, depresji, które mają problemy emocjonalne, cierpią na zaburzenia seksuologiczne, zaburzenia odżywiania czy niską samoocenę.

Wizyty domowe

Usługa "psycholog wizyty domowe" oferowana jest dla Klientów, którzy z różnych powodów nie mogą przybyć do psychologa osobiście - np. z powodu ograniczeń czasowych, ograniczonej sprawności ruchowej czy zaburzeń lękowych. Oferujemy wizyty domowe psychologa i naszych specjalistów: seksuologa, psychologa młodzieży, pedagoga terapeuty. Wizyta domowa psychologa oferowana jest także dla osób, które boją się wizyty w gabinecie. Jest bardzo przydatna w sytuacji złego samopoczucia Klienta, jego złego stanu zdrowia lub każdej innej przyczyny. Wizyta domowa może dotyczyć oceny stanu emocjonalnego, poziomu rozwoju czy kompetencji wychowawczych.


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110