Terapia Pedagogiczna

Część portalu poświęcona ćwiczeniom korekcyjno – kompensacyjnym (reedukacja).

Reedukacja (re-education) to ponowna edukacja – zapomniana umiejętność jest ponownie zdobywana lub ponownie uczona.

Kompensacja (compensation) to wyrównywanie braku, równoważenie (wyrównywanie określonych wad, zamaskowanie niedoskonałości).

(Źródło: Słownik Psychologii – A. S. Reber, E. S. Reber)

Odpowiednie zorganizowanie ćwiczeń reedukacyjnych, systematyczne stosowanie właściwych metod i technik pracy, dostosowanych do możliwości ucznia, daje mu szansę na wykonywanie z sukcesem czynności dotychczas nieosiągalnych (również w zakresie technik szkolnych).

Warto wiedzieć:

 • Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? (kliknij)
 • Dysleksja – podstawowe informacje (kliknij)
 • Jestem rodzicem dziecka z dysleksją – najważniejsze informacje, praktyczne ćwiczenia do pracy (kliknij)
 • Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów klas IV – VI (kliknij)
 • Skala Ryzyka Dysleksji (SRD) – M. Bogdanowicz (kliknij)
 • Stanowisko PTD w sprawie znajomości zasad ortograficznych przez uczniów z dysleksją (kliknij)
 • Symptomy objawów dysleksji u uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (kliknij)
 • Symptomy ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej u uczniów klas IV – VI (kliknij)
 • Ważne informacje dla rodziców dziecka dyslektycznego (kliknij)

Doskonalenie funkcji (przykłady ćwiczeń):

Ćwiczenie funkcji wzrokowych

 • odszukiwanie par jednakowych przedmiotów,
 • układanie puzzli,
 • tworzenie rysunków poprzez łączenie kropek,
 • odszukiwanie na rysunku przedmiotów, które się powtarzają,
 • liczenie przedmiotów wielokrotnie występujących na rysunku,
 • odszukiwanie różnic między rysunkami.

Dodatkowe ćwiczenia spostrzegania wzrokowego (kliknij)

Ćwiczenie funkcji słuchowych

 • odczytywanie na głos podanych wyrazów,
 • głośne sylabizowanie wyrazów,
 • opowiadanie treści rysunku,
 • rozpoznawanie źródła dźwięku,
 • wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia,
 • ćwiczenia rytmiczne.

Dodatkowe ćwiczenia percepcji słuchowej (kliknij)

Ćwiczenie funkcji wzrokowych i słuchowych

 • łączenie przedmiotów na rysunku według wskazówek podawanych ustnie,
 • uzupełnianie rysunku na podstawie ustnych wskazówek,
 • odczytywanie na głos wyrazów ułożonych na siatce,
 • pisanie ze słuchu (dyktando),
 • odczytywanie na głos zestawów wyrazów, następnie zmiana szyku wyrazów tak, by powstało zdanie,
 • wypisywanie wyrazów przedstawionych na kartce, zaczynających się od określonych cząstek.

Ćwiczenie funkcji kinestetyczno – ruchowych

 • wypełnianie pól kolorem,
 • wycinanie elementów,
 • kaligrafowanie według podanych wzorów,
 • dorysowywanie brakujących elementów rysunku,
 • dokładne odtwarzanie wzorów na rysunkach,
 • powiększanie rysunków (rysowanie na siatce).

Dodatkowe ćwiczenia sprawności ruchowej (kliknij)

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

 • szeregowanie wyrazów w zależności od liczby liter,
 • podpisywanie rysunków,
 • wykreślanie wyrazów z rzędów liter,
 • tworzenie rysunków poprzez łączenie kropek,
 • rysowanie konturów według podanego wzoru,
 • układanie zdań z wyrazów o różnym kolorze.

Ćwiczenie orientacji w kierunkach

 • łączenie elementów według schematu,
 • wypisywanie liter z tabelki według wskazówek przestrzennych,
 • uzupełnianie luk we wzorze w określonym kierunku (np. przeciwnym do ruchu wskazówek zegara),
 • rozszyfrowywanie wyrażeń według podanych kodów przestrzennych,
 • pokonywanie labiryntów,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem map (również konturowych).

Dodatkowe ćwiczenia orientacji przestrzennej (kliknij)

Ćwiczenie koncentracji uwagi

 • loteryjki np. “Memo – gra w pary”,
 • wyszukiwanie przedmiotów ukrytych na rysunku,
 • odszukiwanie różnic między rysunkami,
 • układanie puzzli,
 • rozwiązywanie krzyżówek,
 • rysowanie odbić lustrzanych na papierze milimetrowym.

Ćwiczenie pamięci

 • budowanie zdań zawierających podane fragmenty,
 • gra w “Inteligencję”,
 • zapamiętywanie wyrazów i pisanie z pamięci,
 • odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu,
 • odtwarzanie z pamięci dokładnej drogi do szkoły, sklepu,
 • uzupełnianie tytułów znanych filmów brakującymi wyrazami.

Ćwiczenie logicznego myślenia

 • wyjaśnianie znaczeń podanych wyrazów,
 • dokańczanie opowieści według własnego pomysłu,
 • tworzenie podpisów do ilustracji,
 • ustalanie kolejności fragmentów historyjki obrazkowej,
 • uzupełnianie luk w tekście odpowiednimi wyrazami,
 • pokonywanie labiryntów.

Ćwiczenia wzbogacające słownictwo i wiadomości

 • tworzenie wyrażeń z rozsypanki rzeczowników i przymiotników,
 • wyjaśnianie znaczenia podanych wyrazów,
 • uzupełnianie luk w tekście odpowiednio dobranymi wyrazami,
 • zabawa “Kalambury”,
 • gry słowne np. “Scrabble”, “Remik słowny”,
 • opowiadanie treści ilustracji, historyjek.

Literatura:
M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2004.
I. Czajkowska, K. Herda, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole, Warszawa 1996.
J. Jastrząb, Gry i zabawy w terapii pedagogicznej, Warszawa 2002.
J. Jastrząb, Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych dzieci dyslektycznych, Warszawa 2002.
E. Kujawa, M. Kurzyna, Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych, Warszawa 1996.
B. Sawa, Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 1994.
J. Studnicka, Ortograffiti. Program edukacyjno – terapeutyczny, Gdynia 2004.

Polecane strony internetowe:


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110